Új és használt járműfelépítmények

Általános szerződési feltételek

A Kubicsek és Társa Bt. (cím: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye utca 3.). adószám: 20520892-2-03, bankszámlaszám: 52400078-11004747, cégjegyzékszám: 03-06-108164 (továbbiakban: Üzemeltető), hirdető ügyfelei (továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Azon Hirdető, aki a feleptmenyek.hu oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel, egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A felepitmenyek.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Az Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére felépítményei és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.felepitmenyek.hu internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el járműhirdetéseit.

Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. Hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával valamint jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletén.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Üzemeltető köteles a magánszemély Hirdető részéről a regisztrációt követően az 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosítani.

2. A hirdetés díja

Üzemeltető a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé. Jelen szerződés állandó, elválaszthatatlan részét képező mellékletében kerülnek rögzítésre az aktuális alapárak, kedvezmények, akciók (továbbiakban: hirdetési díj).

Hirdető az általa megrendelt hirdetési csomagnak megfelelő hirdetési díjat, a számlán feltüntetett befizetési határidőn belül készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással vagy, készpénzzel egy összegben köteles kiegyenlíteni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

 • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
 • a jogszabályi környezet megváltozása,
 • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
 • vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

3. Üzemeltető felelőssége

A www.felepitmenyek.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • spam hirdetésnek minősül.

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • A felepitmenyek.hu oldaláról kimutató internetes link;
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Hirdető megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáru reklám;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az Üzemeltető jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Hirdető előzetes értesítése nélkül törölje, a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket a felepitmenyek.hu oldalon ne jelenítse meg, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Hirdető előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

A felepitmenyek.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a felepitmenyek.hu által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Kubicsek és Társa Bt.-t illeti.

A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Hirdetővel szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

4. Felelősség kizárása

1.) A felepitmenyek.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A felepitmenyek.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a felepitmenyek.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a felepitmenyek.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) A felepitmenyek.hu nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a hirdetők irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • a hirdető számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • a rendszer használatából adódó károkért,
 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A felepitmenyek.hu szolgáltatásait a Hirdető  saját felelősségére használja

5. Jogok és kötelezettségek a Felhasználók jogai és kötelezettségei:

 • Hirdető tudomásul veszi , hogy a felepitmenyek.hu oldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
 • A Hirdető viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más hirdetők által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Hirdető számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Hirdetőnél keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
 • A felepitmenyek.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
 • Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Kubicsek és Társa Bt által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Kubicsek és Társa Bt kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • A Hirdető tudomásul veszi , hogy a felepitmenyek.hu oldalon  csak meghatározott számú hirdetés tölthető fel ingyenesen, magánfelhasználók által.
 • A meghatározott limiten felül feladott hirdetések a hirdetési kategóriákban és a keresőkben nem jelennek meg a látogatók számára.

6. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a hirdetések, reklámok és egyéb, a felepitmenyek.hu oldalon elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

 • megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
 • jogsértést megvalósító hirdetés;
 • a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
 • duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása). Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályt azonnali törlésre kerülnek.
 • a hirdetés tárgya, tartalma nem kapcsolódik szervesen a felépítmények témakörhöz. Ennek elbírálásának jogát fenntartjuk.
 • a Felépítmények.hu külön engedélye nélkül nem megengedett felépítmény keresését, vásárlását vagy ezen tevékenységekre utalást tartalmazó hirdetés feladása. Az ilyen tartalmú hirdetések törlésre kerülnek.

Egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet. Egy szerződött szolgáltatással rendelkező hirdető összes munkatársa egyetlen hirdetőnek felel meg.

Fenntartjuk a felepitmenyek.hu oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a felepitmenyek.hu az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

7. Adatvédelem

Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

8. A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Magánszemély Hirdető részéről regisztrációval létrejött 2 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a magánszemély Hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen az egy hirdetőtől származó három vagy több hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése továbbá, ha a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz vagy a hirdetésben bújtatott reklám található.

9. PTK

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.